Reset Password

Your search results

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Verhuurder: Partybooth24
 2. KVK: 88116743
 3. Huurder: De (rechts)persoon die spullen van Partybooth24 huurt
 4. Huurperiode: De periode waarin huurder van Partybooth24 huurt
 5. Overmacht: Zaken zoals benoemd in 6:75 BW.
 6. Incassokosten: Kosten berekent a.d.h.v. de wet incassokosten, hetwelk na het versturen van de WIK-brief door Partybooth24 naast de hoofdsom gerekend wordt.
 7. Orderbevestiging: Op schrift gestelde aanvaarding van de reservering door Partybooth24 aan de huurder.
 8. Overeenkomst: De tussen Partybooth24 en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop deze  algemene leveringsvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 9. Orderbedrag: Het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door de huurder aan Partybooth24 verschuldigd is.
 10. Schriftelijk: Door middel van een (digitaal) document, getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Partybooth24 en/of de huurder.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De aanvraag wordt per e-mail, telefonisch, via deze website of middels onze social media gedaan.
 2. De Huurder dient de volledige informatie te geven aan Partybooth24. Indien huurder niet de juiste informatie verschaft, kan dit niet aan Partybooth24 toegerekend worden.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer Partybooth24 de bevestigings e-mail heeft verstuurd. Na ontvangst van deze bevestiging, is de reservering definitief.

 

3. Gebruik van de photobooth

 1. Het is huurder niet toegestaan de photobooth te verplaatsen, demonteren, verstellen of welke handeling dan ook die eigenschappen verandert van de goederen die Partybooth24 verhuurt.
 2. Huurder heeft het recht op onbeperkt uitprinten van foto’s.
 3. Met verhuur zonder tijdslimiet wordt bedoeld een maximale duur van 24 uur.
 4. Indien zich tijdens de verhuurperiode een technisch probleem voordoet, dient Huurder hiervan onverwijld telefonisch melding te maken aan Partybooth24. Indien het technisch mankement niet aan Huurder wordt toegerekend, worden de uren vergoed waarin het mankement zich heeft voortgedaan.

 

4. Technische storingen

 1. De navolgende storingen c.q. mankementen kunnen niet aan Partybooth24 worden toegerekend en worden dan ook niet vergoedt, indien het mankement van de navolgende punten zich voordoet:
  1. Te hard op het touchscreenscherm drukken.
  2. Touchscreenscherm bedienen met natte of vette vingers. Het scherm dient droog en vetvrij te zijn.
  3. Bij te hoge vochtigheid, condens, regen of temperatuurswisselingen.
  4. In gevallen dat het papier te vochtig is, waardoor een papierstoring ontstaat.
  5. In gevallen dat een print blokkade is, doordat de printer door een object of ledemaat wordt bedekt.
  6. Indien de foto’s niet worden uitgeprint, zal Partybooth24 deze later uitprinten en achteraf kosteloos opsturen naar Huurder. Hierdoor zal huurder geen aanspraak maken op vergoeding op grond van een technische storing.

 

5. Levering van het gehuurde

 1. Levering geschiedt op de door Partybooth24 aangegeven manier. Partybooth24 zal op de aangewezen locatie en tijdstip de goederen doen leveren en installeren.
 2. Huurder haalt, nadat de huurperiode verstreken is, de goederen op een door Partybooth24 aangewezen tijdstip.
 3. Partybooth24 tracht in alle gevallen op tijd aanwezig te zijn, doch kan in gevallen van overmacht niet aan Partybooth24 worden toegerend, indien Partybooth24 te laat levert. Partybooth24 zal in deze gevallen Huurder onverwijld inlichten.
 4. Indien Partybooth24 niet gratis kan parkeren op de aangewezen locatie, worden parkeerkosten van meer dan een bedrag ad € 10,00 doorgerekend aan Huurder.
 5. Huurder dient een geschikte ruimte te hebben gekozen op de aangewezen locatie. Hiervoor is een minimum vloeroppervlakte van 1 in de lengte en 3 meter in de breedte nodig. Daarnaast zal de klant een 220 volt stopcontact moeten verzorgen binnen de aangewezen ruimte.
 6. Indien de photobooth van Partybooth24 niet op de begane grond kan staan en geen lift aanwezig is, worden er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Partybooth24 in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.
 2. De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten.
 3. Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan Partybooth24 gemeld te worden.
 4. De Huurder vrijwaart Partybooth24 volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.
 5. In alle bovenstaande gevallen is de Huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn.
 6. Het is de Huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.
 7. De photobooth is door Partybooth24 niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.
 8. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van Huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Partybooth24, ongeacht de duur van de Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering.
 2. De Huurder zal Partybooth24 onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het Indien de Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij Partybooth24 hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan Partybooth24 direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.
 3. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Partybooth24.
 4. Partybooth24 behoudt zich het recht de genomen foto’s voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.
 5. Partybooth24 bewaard de foto’s tot 30 dagen na de huurperiode. Hierna zal Partybooth24 de foto’s verwijderen.
 6. De streeftijd van het verzenden van de digitale foto’s is 30 dagen.

 

8. Betaling

 1. De betaaltermijn voor facturen is veertien (14) voor particulieren en voor bedrijven dertig (30) dagen. De factuur wordt verstuurd na de huurperiode.
 2. Elke wijziging in betaling wordt schriftelijk door Partybooth24 kenbaar gemaakt en bevestigd.
 3. Indien Huurder na 14 dagen na factuurdatum de openstaande factuur niet heeft betaald, dan zal Partybooth24 de WIK-brief versturen naar Huurder en daarbij de incassokosten berekenen zoals vermeld in Besluit Wettelijke Incassokosten.

 

9. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door Partybooth24 met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de Verhuur, het transport en de levering van de verhuurde goederen.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. De Nederlandse Rechter is bevoegd tot kennisname van geschillen uit hoofde van deze Algemene voorwaarden. Geschillen worden dan ook voorgelegd aan de relatief competente rechter.